شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ اگه بد و رو سیاه اومدم زمینه ۶.۲ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۴۶۱ ۲۶۸
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ خوشا دردی که درمانش حسین است شور ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۴۹۱ ۳۳۴
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ از دست تو خوردم نمک واحد ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۹۷ ۱۹۸
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ از من سلام و درود تک ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۴۱۹ ۲۳۹
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ جریان داره زندگی با تو فقط امکان دارم شور ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۴۷۵ ۳۲۰