شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ نمیشه حاتمم حریف کرمت شور ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۷۳۵ ۳۷۱
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ علمت یعنی پناه حرمت یعنی بهشت شور ۵.۳ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۳۷۷ ۳۱۸
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ به علی دل بستم عشقو فهمیدم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۸۳۷ ۳۷۳