شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ حال و هوای خونه هنوز بدون تو دلگیره زمینه ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۱۷ ۲۶۶
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ یا غایه آمال العارفین زمینه ۶.۱ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۴۲۴ ۱۹۳
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ سیدالابرار علی شور ۳.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۸۰۸ ۲۹۶
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ سید شباب اهل جنت حسین شور ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۲۵۱ ۱۵۹
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ علمت یعنی پناه شور ۵.۲ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۳۰ ۱۷۳