شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ بیت الاحزانمه سر مزارت زمینه ۵.۱ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۱۶۲۰ ۵۷۷
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ همه عمرم مستم از یاد علی شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۷۹۳ ۷۸۵
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ خدا خودش خوب می دونه واحد ۸.۲ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۶۳ ۵۳۸
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ ماهی شده نوکر هیئت تو دریاس واحد ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۵۳۴ ۳۰۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ هر جا شد صحبت از دلبر حسنه شور ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۶۲۸ ۴۲۲