شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ سر راهت نشستم با دنیای گناهم مناجات ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۱۰۲۵ ۲۸۶
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۴۰۰ السلام ای کعبه بیت الشرف زمینه ۵ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۲۰۸۸ ۸۲۱