وفات حضرت خدیجه (س) ۱۴۰۰

وفات حضرت خدیجه (س) ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۴۰۰ بخوان خدای نبی را بخوان خدای خدیجه شور ۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۵۴۸ ۳۲۳
۲ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۴۰۰ ما تا خدا خداست گدای خدیجه ایم واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۰۱ ۲۷۰
۳ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۴۰۰ از حال دلم کی با خبره شور ۶.۲ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۲۸۹۸ ۸۵۴