۲۲ بهمن ۱۳۹۹

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ نفس بده نوا بده جنون بده بگم حسین زمینه ۹.۱ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۲۱۶ ۱۴۹
۲ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ این جان مرا به عشق جانان بردند شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۲۴۹ ۱۹۵
۳ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ هم روت خوش ابروت خوش واحد ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۱۱ ۹۶
۴ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ امیرالمومنینو تو شدی اشبه الناس تک ۵.۴ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۳ ۹۹