شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹ چه بی حرم چه با حرم زمینه ۳.۲ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۷۲ ۵۶۹
۲ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹ هلاکم هلاک کربلا شور ۳.۴ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۹۷۱ ۴۸۱
۳ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹ رفیق دنیا و آخرت حسین شور ۳ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۹۹۰ ۵۵۶
۴ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹ آه از غربت و غریبی واحد ۴.۳ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۳۴۷ ۲۷۶
۵ شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۹ تنها امام سامره تنها چه می کنی واحد ۲.۶ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۳۰۱ ۱۹۹