۱ بهمن ۱۳۹۹

۱ بهمن ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ ۱ بهمن ۱۳۹۹ تاب و تبم نمی افته اسمت از روی لبم زمینه ۸.۲ ۸:۳۳ ۰ ۰ ۲۰۴۸ ۷۴۷
۲ ۱ بهمن ۱۳۹۹ تنزل البلا یعنی اینکه از حرم جا موندم شور ۵.۹ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۱۳۱۷ ۷۵۴
۳ ۱ بهمن ۱۳۹۹ کربلا دوباره دلم شده هوایی شور ۷.۵ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۰۰ ۸۸۳
۴ ۱ بهمن ۱۳۹۹ قربون اسمت حسین چقده دل می بره شور ۶.۱ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۹۳۵ ۶۰۷
۵ ۱ بهمن ۱۳۹۹ تو روایت داریم بی هوا می زدنت شور ۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۲۷۳ ۷۱۰