ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ دلخوشی که به دل ما نیومد زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۱۷۴ ۸۰۶
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ سپری شد چه روزای خوبی با تو شور ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۱۰۹۶ ۶۰۶
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ پر از دردی و پیش من صدایت در نمی آید واحد ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۶۹۲ ۳۴۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ عالیجناب حیدره شور ۶ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۱۱۳ ۶۱۷
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ السلام علی الحیدر جبل الوقار شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۹۲۹ ۵۲۰
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها شور ۴.۹ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۱۶ ۵۵۱