اربعین حسینی ۱۳۹۹

اربعین حسینی ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۹ رو خاکا پیکر تو زمینه ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۲۲ ۶۳۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۹ مرحمتی اربابا به حال بنده کن شور ۳.۶ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۱۹۶ ۶۲۳
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۹ هوای من هوای تو واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۹۸۳ ۴۹۷
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۹ ای حقیقت شیدایی ابی عبدالله واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۷۷ ۵۴۵
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۹ من اسیر نگاه تو هستم شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۴۹۷ ۷۴۹
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۹ تو بگو بمیر می میرم برات شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۳۵ ۶۶۵