۱۲ مهر ۱۳۹۹

۱۲ مهر ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ حسین جان برام باورش سخته امسال حرم رو نبینم شور ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۷۰۳۴ ۱۸۹۷
۲ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ بدوشت می کشی بار امانت را تک و تنها واحد ۶.۳ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۶۶۴ ۵۶۳
۳ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ یا عباس عشق تو محول الاحوالم شور ۶ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۴۷۷ ۹۸۸
۴ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ دلبسته مرام کسی جز علی نباش شعرخوانی ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۲۶ ۵۲۵