آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹

آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ چه فراقی زمینه ۷.۹ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۹۷ ۱۰۱
۲ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ یار دلم زمینه ۶.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۱۴
۳ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ حی علی الحسین زمینه ۷.۵ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۸۸
۴ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ قصه عشق نوحه ۴.۹ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۹۳ ۸۳
۵ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ سر خم نکردم واحد ۷.۲ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۷۶ ۶۶
۶ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ هزار و چهارصد سال نوحه ۸.۵ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۲ ۷۹