شب هفتم محرم ۱۳۹۹

شب هفتم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۶ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ رو دستای من آروم خوابیدی زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۲۲۱۵ ۶۶۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ با یه سلامی به تو می رسه شور ۲.۸ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۳۴۰۳ ۱۰۲۲
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ علی دست و پا می زنه شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۱۴۳۹ ۶۴۷
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ یه کاری کن پسرم واحد ۴.۹ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۷۹۰ ۳۵۴
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ مرشد آدم دلبر یوسف واحد ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۸۲۵ ۴۰۱
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۹ برای غربتت بمیرم ای بابا شور ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۷۶ ۵۷۷