شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۷ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ غمت نباشه مادر سادات زمینه ۳.۹ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۱۵۱۲ ۴۲۳
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ وقتشه باید کاری کنم زمینه ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۶۶۹ ۳۷۶
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ ای کس و کارم شور ۳.۴ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۸۰۲ ۴۸۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ تا گفتم حرم نداره شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۴۸۵۶ ۱۰۷۱
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۹ شبیه اجدادش توی معرکه سخن میگه شور ۲.۲ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۱۶۳۶ ۶۱۳
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۹ اجازه میدی عمو دست رد نزن واحد ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۵۹
۷ شب ششم محرم ۱۳۹۹ دل شیران به تو بخشید تک ۳ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۵۸۶ ۳۲۷