شب سوم محرم ۱۳۹۹

شب سوم محرم ۱۳۹۹

از وحید شکری، ۶ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۹ بابا نفسم دیگه در نمیاد زمینه ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۱۶۶۷ ۵۲۳
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۹ آه من العشق بحالاته زمینه ۳.۶ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۷۷ ۵۵۳
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۹ ای مهربون تر از هر خونواده شور ۳.۴ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۴۲۳ ۴۱۴
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۹ از بچگی من غلام دربار رقیه ام شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۱۴۰۴ ۶۴۵
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۹ می نویسه اشکام با دوات گریه شور ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۰۵۸ ۴۹۵
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۹ حیرانم و سرگشته و رسوای رقیه شور ۴.۱ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۵۸۸ ۸۰۳