شب پنجم محرم ۱۳۹۹

شب پنجم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۷ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ با ذکر یا علی مدد زمینه ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۸۲۷ ۳۲۸
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ سینه زن احترام داره شور ۳.۲ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۸۹۷ ۴۸۰
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ تا دیدم من این روایت رو شور ۳.۴ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۵۸۳ ۶۰۱
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ تنها نمی مونی عمو شور ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۴۷۹ ۳۷۱
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ ببخش اگر که نشد دست به شمشیر بشم واحد ۳.۳ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۲۸۹ ۲۳۵
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ واسه زیارتت این در و اون در می زنم واحد ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۸۵۲ ۳۴۲
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ یادمون رفته مگه تو گرفتاری و مشکلات توسل کردیم شور ۵ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۵۰۴ ۴۲۶