شب سوم محرم ۱۳۹۹

شب سوم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۷ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۹ روزا گریونم شب ها بی خوابم زمینه ۴.۸ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۴۶۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۹ جوونیمون هدر دادیم شور ۲.۳ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۲۳۰۷ ۷۱۹
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۹ احساس و رقیه شور ۳.۷ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۲۹۴۵ ۸۰۰
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۹ ماه به تاریکی شب می آید شور ۲.۹ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۸۸۲ ۴۵۷
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۹ موهات بهم می ریزه واحد ۵.۳ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۵۱۸ ۳۲۹
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۹ عشق تو بوده با من از اول واحد ۳.۴ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۸۸
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۹ چشات به سمت من شور ۴.۳ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۹۱۶ ۴۷۶