شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

از حاج عبدالرضا هلالی، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ بدون اذن علی ابر نمی بارد شور ۵.۲ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۶۲۴۴ ۲۷۰۴
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ من که تو دلم به جز تو واسه هیچی جا ندارم شور ۴.۵ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۳۵۶۰ ۱۸۰۰