شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ حُرمت نگه دار دستایی که بستی روضه ۵.۳ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۲۱۴۵ ۷۴۲
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ مرید حضرت عشقم زمینه ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۲۶۹۴ ۱۱۸۷
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ در شب تار دلم ماه حسین است حسین شور ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۵۴۱ ۱۳۵۸