۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بودن تو این روضه ها یا حسین برام نعمته زمینه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۳۳۵ ۱۰۲۶
۲ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ نمی دونم منو بخشیدی یا نه شور ۷.۹ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۲۱۰۳ ۱۱۳۳
۳ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دوباره ذکر علی شور و حال مستانه واحد ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۱۴۳۹ ۷۷۶
۴ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ جز اسمت هیچ حرفی تو گوش دل نمیره شور ۷.۸ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۰۷ ۱۱۸۶