شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ برگشته اند باز جوان ها و پیرها مناجات ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۹۷۹ ۶۶۴
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ از وقتی رفتی صد بار دور گودالت گشتم زمینه ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۲۶۹۶ ۱۰۴۵