شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ واسع العطایا رازق البرایا مناجات ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۸۱ ۶۷۲
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ تا که دنیا دنیاس نشون میده عشقت شور ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۴۳ ۷۹۱
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ چه تلخه هجرون چه سخته غربت شور ۶.۷ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۲۵۰۴ ۱۰۵۸