شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۹

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۲ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۹ بازم دلم گرفته هواییتم بوالله زمینه ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۲۶۴۶ ۸۴۲
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۹ انقدر سینه می زنم تا که بگیره نفس شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۰۴۵ ۱۱۸۱