شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹ اگر چه کوله باری از گناه آورده ام اینجا مناجات ۱.۸ ۱:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۸۲ ۵۲۵
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹ دوباره من و بغض و شرمندگی مناجات ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۹۰۱ ۵۱۱
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹ یتیمای کوفه چرا مضطرن روضه ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۸۹۲ ۵۶۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۹ روح محشر علی علی زمینه ۶.۴ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۳۲ ۸۷۷