میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ الا مکه امشب چه زیبا شدی سرود ۵.۷ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۴۳۶۳ ۲۶۶۵
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ خورشید توی نگاته سرود ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۱۲۲ ۲۳۶۸
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ زهرا زهرا رمز استجابتی سرود ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۳۹۱۹ ۲۷۸۸
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ تو قلبم خود خدا می دونه چه خبره سرود ۸.۵ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۴۵۸۲ ۳۲۲۷