گلچین مولودی ۱۳۹۸

گلچین مولودی ۱۳۹۸

از حسن عطایی، ۱۰ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۸ عاشق صحن و سرای علیم سرود ۵.۶ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۷۴۶ ۴۸۲۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۸ آبروی دنیا علیه سرود ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۲۷۸۱ ۵۱۵۵
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۸ هر کسی که توی دنیا رسیده به جایی سرود ۴.۳ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۱۰۳۱۲ ۴۰۶۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۸ فدای حیدرم حیدر حیدر نور لا یزال علی علی علی سرود ۳ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۷۶۵۲ ۴۱۹۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۸ تو زاده لیلی و ما زاده مجنونیم سرود ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۳۱۷۰ ۲۲۵۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۸ باز شلوغ شده دوباره میخونه سرود ۲.۱ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۴۱۰۶ ۲۴۰۸
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۸ شبیه زهرا خاتون دلها سرود ۲.۷ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۲۹۲۵ ۱۹۴۵
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۸ دلم پای ضریح افتاده امشب سرود ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۳۴۸۷ ۲۲۰۴
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۸ نوید بهاری شیرینیه اناری سرود ۳.۹ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۸۹۱ ۲۰۴۳
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۸ ای جاری ترین ذکر روی لبام سرود ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۴۹۹۷ ۲۶۹۲