گلچین شهادت ۱۳۹۷

گلچین شهادت ۱۳۹۷

از حسن عطایی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ اولیا مخدره زینب شور ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۴۹۵۹ ۴۲۲۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ رفته پا به پای زینب روزای سختو کشیده شور ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۴۸۸۹ ۲۱۲۰
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کعبه نجف حیدر کراره شور ۴.۲ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۰۲۲۰ ۳۴۵۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ کجایی حسین کجایی گلم شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۶۶۶۹ ۲۸۰۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلم زاره رو سینم یه عالم غصه تلمباره زمینه ۵.۸ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۴۱۰۰ ۱۹۵۵
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ برای هیچ خونه ای خدا نیاره هیچ وقت زمینه ۴.۲ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۴۶۸۶ ۱۹۰۳
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دورم آقا از تو یه چند سالیه شور ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۸۹۶۲ ۲۶۹۰
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۷ فدای حیدرم حیدر حیدر نور لا یزال علی علی علی شور ۵.۱ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۴۷۲۱ ۶۸۶۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۷ واسه تو می خوام وای زمینه ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۳۳۵۴ ۱۵۷۱
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۷ درسته ندارن حرم شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۴۷۱۸ ۲۰۳۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ همسنگر زینب آرامش ارباب شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۷۶۱۴ ۲۴۲۹
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مدینه و بقیع و گریه های من شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۵۴۱۳ ۲۶۴۰
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دِین بزرگی داره به گردن کل نوکرا شور ۳.۴ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۵۴۸۳ ۲۵۹۸
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ لا فتی جز علی از ازل تا ابد شور ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۵۲۲ ۴۲۴۶
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ ابوهارون رعایت امام پیرتو نکن شور ۶.۶ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۰۱۲ ۴۸۴۶
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تو دلم یه ارادته زمینه ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۱۸۲ ۱۱۲۸
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ دلتنگتم شدید یا طلعت الرشید شور ۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۲۰۵۱ ۲۹۲۹