غم غربت

غم غربت

از حاج محمود کریمی، ۱ قطعه، ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ غم غربت غم غربت زمینه ۸ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۱۵۳۴۰ ۵۶۳۱