۱۸ بهمن ۱۳۹۳

۱۸ بهمن ۱۳۹۳

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ از روز عهد روز ازل نه قدیم تر مناجات ۱.۷ ۱:۴۹ ۵ ۵ ۵۴۸۵ ۱۷۵۳
۲ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بیا که گریه کنم لحظه های آخر را روضه ۲.۴ ۲:۳۵ ۵ ۵ ۲۹۱۲ ۱۸۱۶
۳ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ پیش چشم من دست بابا رو بستند روضه ۳.۸ ۴:۰۸ ۵ ۵ ۳۳۷۸ ۱۹۳۱
۴ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ داداش از زندگی سیرم زمینه ۸.۱ ۸:۴۶ ۵ ۵ ۹۱۳۱ ۴۹۴۸
۵ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ چشاتو نبند می بینی که دارم می میرم داداش واحد ۷ ۷:۳۸ ۵ ۵ ۱۳۱۷۶ ۴۸۶۷
۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ دلم مست جام علی تک ۶ ۶:۲۸ ۵ ۵ ۲۳۲۰ ۱۹۱۸
۷ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ بازم دلم گرفته و شدم هوایی حرم شور ۹.۹ ۱۰:۴۳ ۵ ۵ ۷۰۳۸ ۴۱۶۹
۸ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ نفس نفس زدن من همه بخاطر توست شعرخوانی ۵.۸ ۶:۱۸ ۵ ۵ ۳۵۷۸ ۱۸۸۸
۹ ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ شکر خدا مست می کوثرم شعرخوانی ۲.۲ ۲:۱۹ ۵ ۵ ۴۱۲۲ ۱۸۳۲