آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵

آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵

از .، ۷ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ هی الزهراء | عربي ، فارسی ۶.۹ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۳۷۴۷ ۲۸۷۱
۲ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ فاطمة | عربي ، فارسی ۳.۷ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۳۰ ۲۱۱۵
۳ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ فاطمة يا فاطمة | عربي ، فارسی ۷.۱ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۴۱۱۱ ۲۳۶۴
۴ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ يا زهراء | عربي ، فارسی ۱۱.۳ ۱۲:۱۶ ۰ ۰ ۲۱۵۹ ۲۱۷۲
۵ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ يا ألم | عربي ، فارسی ۶.۲ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۲۱۵۰ ۱۸۴۷
۶ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ يا ظلم الظالمين | عربي ، فارسی ۷ ۷:۳۵ ۰ ۰ ۲۱۶۹ ۱۹۳۲
۷ آلبوم هی الزهراء | فاطمیه ۱۴۳۵ زهراء يا زهراء | عربي ، فارسی ۴.۵ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۱۱۱ ۱۵۷۴