گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۲۰ قطعه، ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ وقتی که از کوچه ناامید شدن روضه ۴.۴ ۴:۴۳ ۳ ۳ ۵۵۰۶ ۱۰۹۶۵
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ استجب لی دعواتی‏ شور ۵.۸ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۵۷۵۶ ۱۱۵۱۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرو ای یاس پژمرده واحد ۸.۹ ۹:۳۸ ۳ ۳ ۳۸۲۸ ۸۱۸۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم شور ۱۰.۳ ۱۱:۱۴ ۱۲ ۱۲ ۶۵۶۳۳۰ ۴۲۰۸۳۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ همیشه سر به زیری و همیشه روتو می گیری واحد ۵.۴ ۵:۴۹ ۳ ۳ ۳۵۱۸ ۱۱۲۸۲
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرو که کوچه برای پرت خطر دارد واحد ۲.۵ ۲:۴۲ ۳ ۳ ۴۱۴۵ ۸۶۹۱
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یک جهان روضه و یک چشمه پر از نم داری واحد ۲ ۲:۰۵ ۳ ۳ ۳۰۹۸ ۸۵۳۷
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ حسرت کار هر روزم همچون شمعی می سوزم شور ۸ ۸:۴۲ ۳ ۳ ۷۷۴۴ ۱۷۰۵۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قسم به چشم بارونی زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۴۰ ۳ ۳ ۹۳۷۳ ۱۴۷۸۳
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ زهرا بمان و زندگیم را بهم نریز روضه ۴.۴ ۴:۴۳ ۲ ۲ ۳۳۳۹ ۷۹۹۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غرق خون شده گل یاس پرپرم زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۱۲ ۲ ۲ ۸۸۵۸ ۱۱۱۵۹
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چشم مدینه اشک و قلب مدینه مضطر واحد ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۲۸۱۵ ۹۰۹۷
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یاد روزی که گل شکوفا بود روضه ۷.۴ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۲۳۵۷ ۵۶۵۸
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ موجی رسید و حیرت دریا تکان نخورد واحد ۲.۵ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۲۸۱۱ ۵۹۳۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چه سایه سار پر از لطف و رحمتی داری واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۳۵۵۱ ۷۹۲۰
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ برا تو سینه می زنم شور ۴.۸ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۵۷۶۹ ۱۲۹۵۱
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ عباسم و سقای کودکانم نوحه ۴.۶ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۳۰۴۰ ۵۹۶۰
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای خدای ادب و بنده عشق واحد ۸.۲ ۸:۵۳ ۲ ۲ ۴۴۰۷ ۱۳۱۸۲