گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۲۰ قطعه، ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ وقتی که از کوچه ناامید شدن روضه ۴.۴ ۴:۴۳ ۳ ۳ ۵۴۱۵ ۱۰۴۷۷
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ استجب لی دعواتی‏ شور ۵.۸ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۵۵۴۱ ۱۱۰۱۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرو ای یاس پژمرده واحد ۸.۹ ۹:۳۸ ۳ ۳ ۳۷۴۰ ۷۷۱۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم شور ۱۰.۳ ۱۱:۱۴ ۱۲ ۱۲ ۶۵۵۲۱۶ ۴۲۰۰۴۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ همیشه سر به زیری و همیشه روتو می گیری واحد ۵.۴ ۵:۴۹ ۳ ۳ ۳۳۳۹ ۱۰۷۸۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرو که کوچه برای پرت خطر دارد واحد ۲.۵ ۲:۴۲ ۳ ۳ ۳۸۷۵ ۸۲۰۹
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یک جهان روضه و یک چشمه پر از نم داری واحد ۲ ۲:۰۵ ۳ ۳ ۲۹۳۴ ۷۸۹۵
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ حسرت کار هر روزم همچون شمعی می سوزم شور ۸ ۸:۴۲ ۳ ۳ ۷۵۶۵ ۱۶۵۸۳
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قسم به چشم بارونی زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۴۰ ۳ ۳ ۹۰۳۳ ۱۴۲۲۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ زهرا بمان و زندگیم را بهم نریز روضه ۴.۴ ۴:۴۳ ۲ ۲ ۳۱۵۳ ۷۵۳۰
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غرق خون شده گل یاس پرپرم زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۱۲ ۲ ۲ ۸۵۴۵ ۱۰۶۴۳
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چشم مدینه اشک و قلب مدینه مضطر واحد ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۲۶۹۸ ۸۶۲۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یاد روزی که گل شکوفا بود روضه ۷.۴ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۲۲۸۷ ۵۱۵۶
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ موجی رسید و حیرت دریا تکان نخورد واحد ۲.۵ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۲۷۱۸ ۵۴۶۴
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چه سایه سار پر از لطف و رحمتی داری واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۳۲۶۶ ۷۳۹۰
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ برا تو سینه می زنم شور ۴.۸ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۵۶۰۰ ۱۲۴۸۸
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ عباسم و سقای کودکانم نوحه ۴.۶ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۲۹۳۸ ۵۴۹۴
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای خدای ادب و بنده عشق واحد ۸.۲ ۸:۵۳ ۲ ۲ ۴۲۳۷ ۱۲۷۴۶