گلچین فاطمیه ۱۳۸۴

گلچین فاطمیه ۱۳۸۴

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ اگر چه در نداری بی مثالی واحد ۶.۳ ۶:۴۶ ۴ ۴ ۱۸۴۳ ۱۴۷۱
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ بی تو تاریک و تنها با تو من مستم و شیدا شور ۲.۵ ۲:۳۷ ۴ ۴ ۳۱۷۵ ۲۱۳۴
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من شور ۶.۷ ۷:۱۷ ۴ ۴ ۶۲۸۳۸ ۱۲۸۴۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ دل بردی از من به یغما واحد ۴.۷ ۵:۰۱ ۴ ۴ ۵۵۵۵۱ ۱۳۸۰۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ روز جمعه شد و دلبر نیومد شور ۳.۳ ۳:۳۴ ۳ ۳ ۳۱۵۹۶ ۸۴۹۶
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ دل سجده جز بر آن خم ابرو نمی کند واحد ۶ ۶:۳۱ ۳ ۳ ۴۵۹۳ ۲۱۴۰
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۴ ز بس در گلو عقده دارد دلم واحد ۴.۶ ۴:۵۴ ۴ ۴ ۴۹۴۲ ۲۳۳۹