گلچین رمضان ۱۳۹۲

گلچین رمضان ۱۳۹۲

از .، ۲۹ قطعه، ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۲ میهمان سی شب آمده مناجات ۷.۱ ۷:۴۳ ۱ ۱ ۴۱۲۴ ۱۷۴۳۵
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۲ خراب آمدم تا کنی تو آبادم مناجات ۷.۲ ۷:۴۶ ۱ ۱ ۵۰۳۶ ۱۷۲۱۶
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۲ من اشتباه کردم ولی مرا رها مکن مناجات ۴.۷ ۵:۰۵ ۱ ۱ ۴۰۰۴ ۱۳۷۸۸
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۲ آه ای خدا دار و ندار ما نیامد مناجات ۳.۹ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۲۵۲۸ ۱۰۶۲۶
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۲ ناگهان تا که چشم وا کردم مناجات ۸.۱ ۸:۴۶ ۱ ۱ ۲۱۳۷ ۱۳۱۱۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۲ برای آب آب ما در این صحرا جوابی نیست روضه ۳ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۳۰۰۱ ۱۰۱۱۱
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۲ ز سر هم نفسی با دو نفس آلوده مناجات ۵.۲ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۱۲۶۵ ۱۰۳۲۰
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۲ دل ما معتکف کوی خدا شد الحمد مناجات ۸ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۱۲۶۳ ۱۱۲۶۵
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۲ گر چه ز سینه ناله جان کاه می کشم مناجات ۱۱.۱ ۱۲:۰۰ ۱ ۱ ۱۱۴۶ ۱۱۶۶۰
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۲ گر چه بیش از خواهش سائل عنایت می کنم مناجات ۵.۸ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۹۹۸ ۷۶۹۴
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۲ گر چه شایسته هر گونه ملامت هستم مناجات ۶.۸ ۷:۲۳ ۱ ۱ ۱۲۳۰ ۹۹۴۱
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۲ ای مهربان دستگیر عذرم پذیر مناجات ۹.۲ ۹:۵۹ ۱ ۱ ۱۳۱۸ ۹۶۳۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۲ نفس من ول کن من نیست خدایا چه کنم مناجات ۴.۵ ۴:۴۹ ۱ ۱ ۱۷۵۹ ۵۱۳۶
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۲ خدا به هر که شبی عاشقانه تر داده مناجات ۸.۱ ۸:۴۸ ۱ ۱ ۹۶۴ ۴۷۷۰
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۲ باز کن در که گدای سحرت برگشته مناجات ۷ ۷:۳۷ ۱ ۱ ۵۳۷۱ ۵۸۳۸
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۲ دیده آلوده تا باران می آید مناجات ۹.۱ ۹:۴۹ ۱ ۱ ۹۹۶ ۴۶۵۱
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۲ نام ما را ننویسید بخوانید فقط مناجات ۶.۱ ۶:۳۳ ۱ ۱ ۱۴۵۰ ۹۸۵۱
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۲ عاشقان در حجاب یکدگرند مناجات ۵.۴ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۹۶۶ ۸۳۱۳
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۲ دستم گرفتی چیزی نگفتی مناجات ۱۲.۲ ۱۳:۱۲ ۱ ۱ ۱۰۱۷ ۴۱۶۱
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۲ نمک بخور ولی آن را به زخم یار نزن روضه ۳.۴ ۳:۴۰ ۱ ۱ ۱۵۷۲ ۴۴۹۷
۲۱ گلچین رمضان ۱۳۹۲ بساط عاشقی ما به پاست این شب ها مناجات ۹.۲ ۹:۵۶ ۱ ۱ ۱۱۳۲ ۵۳۰۲
۲۲ گلچین رمضان ۱۳۹۲ بارم اینبار در خانه یار افتاده مناجات ۵.۵ ۵:۵۷ ۱ ۱ ۱۱۵۴ ۴۲۶۰
۲۳ گلچین رمضان ۱۳۹۲ سخت است پیش چشم مردم با سر افتادن روضه ۶.۹ ۷:۲۶ ۱ ۱ ۱۲۲۳ ۵۳۱۵
۲۴ گلچین رمضان ۱۳۹۲ در سحر چشم چه گریان بشود خوب تر است مناجات ۵.۶ ۶:۰۱ ۱ ۱ ۱۴۰۷ ۴۴۵۱
۲۵ گلچین رمضان ۱۳۹۲ الهی اغفر لنا تقصیرنا مناجات ۱۰.۱ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۲۲۵۴ ۶۰۳۰
۲۶ گلچین رمضان ۱۳۹۲ گوشه چشمی اگر از جانب دلبر برسد مناجات ۷.۲ ۷:۴۸ ۱ ۱ ۱۵۷۷ ۵۴۲۸
۲۷ گلچین رمضان ۱۳۹۲ از عمر فقط حاصل من روی سیاه است مناجات ۴ ۴:۱۶ ۱ ۱ ۱۳۳۹ ۵۰۶۸
۲۸ گلچین رمضان ۱۳۹۲ باز پوشاندی گناهم را و مشتم وا نشد مناجات ۱۰.۳ ۱۱:۰۸ ۱ ۱ ۱۹۷۲ ۵۲۷۵
۲۹ گلچین رمضان ۱۳۹۲ وقت دعا سرشت روانی مرا بس است مناجات ۴ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۰۰۸ ۴۳۲۰