ایام فاطمیه
فتحي عينج | عربی ، فارسی
سلام ای مادر
الوداع یمه | فارسی ، عربی
چه باصفا بود
حسن یه طرف امشب
بگو به دنیا این صدا صدای نسل فاطمه است
ای مادر عشق ای علت شور
تو رو حس می کنم نزدیک قلبم
بی تابی نکن فدای چشمات
پاشو ببین تو خونمون چه خبره امشب
تو چشم خیست غم لبالب می بینم
نوحه های حسینی
پیغام کربلا
مدار عشق
شهید کربلا
شاه بی کفن
غم دل
اقرار
ای عشقیمین سلطانی حسین
قلبم گرفتاره حالم پریشونت
جا داره تو سجده بگن همه عالمین
امید فردامه ضامن عقبامه
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن