گلچین محرم ۱۳۸۹

لعنت به این شام همش کتک خوردیم مدام

حاج عبدالرضا هلالی

۸۴۸۰
۵۵۰۳
۳