گلچین فاطمیه ۱۳۸۵

بانوی خانه حیدر گل و پروانه حیدر

حاج عبدالرضا هلالی

۱۹۳۸
۱۴۰۸
۳