گلچین مولودی ۱۳۸۹

غبار قدم هاشو بو کن چشاتو ببند آرزو کن

حاج سید مجید بنی فاطمه

۴۶۹۶
۴۰۷۹
۷