گلچین مولودی ۱۳۸۹

غبار قدم هاشو بو کن چشاتو ببند آرزو کن

حاج سید مجید بنی فاطمه

۶۲۲۵
۴۷۴۳
۷