گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

فاطمه الانه که تو خونه غوغا شه

حاج مهدی اکبری

۸۳۳۷
۱۱۱۱۴
۳
فاطمه، الانه كه تو خونه غوغا شه
فاطمه، الانه كه قد علی تاشه
فاطمه، ببین كه دارن در و هل می دن
فاطمه، الانه كه با یه لگد وا شه

دلای مردم شده سنگ
دارن با حیدر سر جنگ
دریای قلب علی و
طوفان این كوچه ی تنگ

دلم روضه خونه
علی نیمه جونه

فاطمه، بگو می خوای كنار من باشی
فاطمه، خدا كنه از رو زمین پاشی
فاطمه، بگو كه حال بچه مون خوبه
فاطمه، نگو علی بعیده باباشی

من زنده باشم نگارم
زخمی بیاُفتی كنارم
مأمور بر صبرم امروز
غم می خوره ذوالفقارم

دلم روضه خونه
علی نیمه جونه

فاطمه، به زیر در خونِ تو شد جاری
فاطمه، تو غم نخور هنوز علی داری
فاطمه، اشك خدا میون چشماته
فاطمه، زخمیه تیز نوك مسماری

بارون می باره دوباره
بازاین دلم بی قراره
از گوشه ی صحن چشمات
می باره، ماه و ستاره

دلم روضه خونه
علی نیمه جونه