گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

به گوشه گوشه شش گوشه صفا سوگند

حاج عبدالرضا هلالی

۱۶۰۹
۱۸۸۳
۳