گلچین شهادت ۱۳۸۸

نشسته ام بنویسم حرم حرم بانو

جواد مقدم

۶۸۹۶
۵۹۴۳
۵