گلچین محرم ۱۳۸۸

چشمام از غم بارونی و خیسه که بی کس و یاری

حاج حسین سیب سرخی

۱۱۹۲۰
۹۹۴۲
۲