گلچین شهادت ۱۳۸۷

دیوانه منم عبد در این میخانه منم

حاج حسین سیب سرخی

۱۹۶۰
۱۵۵۵
۲