گلچین محرم ۱۳۸۸

دیرتر هر قدم از داغ جگر می گردم

حاج عبدالرضا هلالی

۲۰۴۰
۱۵۴۵
۴