گلچین محرم ۱۳۸۷

در آسمان عشق شه محلقا یکیست

حاج عبدالرضا هلالی

۱۶۱۷
۱۴۶۰
۶