حاج سید مجید بنی فاطمه

دل تموم عاشقای خسته تنگ امشب

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۷۸۷
۱۹۷۱
۱۰