گلچین فاطمیه ۱۳۸۸

پرستوی مهاجر تو این قفس چی می کشی شکسته پر

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۰۱۸۲
۷۸۰۴
۹