گلچین فاطمیه ۱۳۸۸

خورشید و مدح تو از این ذره روا نیست

حمید علیمی

۲۱۹۰
۲۶۲۴
۵