شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را

حاج سید مجید بنی فاطمه

۶۲۵
۵۷۸
۰