میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷

حب حیدر بغض دشمن های او در سینه ام

محمد فصولی الكربلائي

۱۰۸۷
۵۳۲
۰